Hosting Voorwaarden

Hosting voorwaarden

pdf

Deze hosting voorwaarden zijn, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en Nuntius gesloten overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze Hosting Voorwaarden zijn voor Nuntius alleen bindend indien er voor zover deze door Nuntius uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1. Definities
1.1. Nuntius: Nuntius gevestigd aan de Wilhelminalaan 2 te Alphen aan den Rijn. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65422996.
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Nuntius een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Algemene Voorwaarden: dit document.
1.4. Account: de online omgeving welke aan de klant door Nuntius ter beschikking wordt gedteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren en configureren.
1.5. Dienst: de specifieke dienst die Nuntius met de Klant overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
1.6. VPS Hosting: Een Dienst waarbij een Virtual Private Server beschikbaar wordt gesteld aan de Klant.
1.7. DPS Hosting: Een Dienst waarbij een Dedicated Private Server beschikbaar wordt gesteld aan de Klant
1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Nuntius en de Klant krachtens welke Nuntius de Dienst zal uitvoeren.
1.9. Website: De website met adres https://www.nuntius.nl
1.10. Klantenportaal: https://nuntius.hosting
1.11. Systeem: het computersysteem (of de systemen) van Nuntius waarop het Account wordt beheerd en waarmee de Diensten toegankelijk zijn.
1.12. Derden producten: de diensten en/of producten van derden die de klant middels de website afneemt als dienst.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
2.1. De overeenkomst tussen Nuntius en de klant gaat in op het moment dat de klant digitaal akkoord gaat met het aanbod van Nuntius door de bestelling middels het Klantenportaal af te ronden.
2.2. Nuntius behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de totstandkoming van de overeenkomst te herroepen. Eventueel gedane betalingen worden dan teruggestort.

3. Tarieven en betaling
3.1. Nuntius is altijd gerechtigd de hoogte van de prijzen te wijzigen en overige kosten te wijzigen. De wijzgingen worden uiterlijk één (1) maand voorafgaand deze van kracht worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de klant. Wanneer de klant het niet eens is met deze wijzigingen kan hij in afwijken van artikel 7.1 de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, opzeggen. Dit kan enkel tot de datum waarop de prijswijziging in gaat. Prijswijzigingen gelden niet indien deze binnen drie maanden na de eerste contractsluitingen worden ingevoerd.
3.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief administratiekosten en exclusief eventueel bijkomende kosten.
3.3. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Nuntius zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4. Abonnementen op diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzijn uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.
3.5. De verschuldigde vergoedingen worden voldaan aan Nuntius. Betalingen moeten binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur op de bankrekening van Nuntius zijn bijgeschreven.
3.6. Indien de klant niet binnen de termijn van 30 dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag:
3.6.1. Nuntius behoudt zich het recht om voor iedere factuur administratiekosten in rekening te brengen
3.6.2. Nuntius behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Deze derde partij is gerechtigd om incassokosten aan de klant door te berekenen.
3.6.3. Nuntius is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de klant in verzuim is.
3.6.4. Nuntius is gerechtigd om de domeinnaam zonder enige tegemoetkoming over te nemen indien de klant in gebreke blijft.

4. Verplichtingen van Nuntius
4.1. Nuntius zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
4.1.1. een correcte domeinregistratie;
4.1.2. het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten;
4.1.3. het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
4.1.4. een passend beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden;
4.1.5. Nuntius geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.
4.2. Nuntius is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Nuntius te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Nuntius ontstaat.

5. Verplichtingen van Klant (gebruiksvoorwaarden)
5.1. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn/haar gegevens in het Klantenportaal van Nuntius. Deze wijzigingen kunnen door Nuntius worden doorgegeven aan de partij die de registratie van de betreffende domeinnamen regelt.
5.2. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Nuntius hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 5 is het de klant toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, op het systeem te plaatsen en te (laten) onderhouden. Op het moment dat de klant toegang geeft aan derden is hij aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn account van de diensten wordt gemaakt.
5.3. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de klant verboden processen of programma's - al dan niet via het systeem - te gebruiken waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Nuntius, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's te gebruiken indien er een directe, door Nuntius toegestane, verbinding met het systeem bestaat.
5.4. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;
5.4.1. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-maill;
5.4.2. het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden;
5.4.3. het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;
5.4.4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
5.4.5. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
5.4.6. het uitvoeren van (D)DoS of BruteForce aanvallen

In het geval Nuntius van mening is dat dit artikel wordt geschonden, behoudt Nuntius zich het recht voor de betreffende gegevens of handelingen te blokkeren en/of bevoegde autoriteiten in te lichten en alle relevante gegevens van klant te verstrekken.
5.5. Indien het dataverkeer toerekenbaar aan de klant onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten, of het systeem stoort, is Nuntius gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Nuntius mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.
5.6. Nuntius is, zonder dat Nuntius tot enige schadevergoeding jegens de klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 5.1 tot en met 5.4.
5.7. De klant vrijwaart Nuntius tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de account, het systeem, internet, derden producten, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

6. Aansprakelijkheid
6.1. De aansprakelijkheid van Nuntius voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Nuntius van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Nuntius, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).
6.2. Aansprakelijkheid van Nuntius voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.3. Buiten de in artikel 6 lid 1 genoemde gevallen rust op Nuntius geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
6.4. De aansprakelijkheid van Nuntius wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Nuntius onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Nuntius ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nuntius in staat is adequaat te reageren.
6.5. Nuntius is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde Producten en/of door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan het niet leveren of een gebrek in de levering van derden producten door de betreffende leverancier.
6.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Nuntius meldt.
6.7. De klant vrijwaart Nuntius voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst en/of derden product die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Nuntius geleverde zaken, materialen of resultaten. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

7. Duur en einde van de overeenkomst
7.1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Nuntius de bevestiging van de opzegging ontvangt. Zodra Nuntius een opzegging ontvangt, wordt de klant automatisch op de hoogte gebracht van de ontvangst en bevestigd aan de klant. Als de klant een dergelijke bevestiging niet binnen vijf (5) werkdagen, moet deze een nieuwe opzegging sturen.
7.2. Als uitzondering op artikel 7 lid 1 geld voor de diensten VPS Hosting en DPS Hosting dat: De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 2 maanden voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen.
7.3. Indien Nuntius ervoor kiest een specifiek abonnementtype of speciale dienst te beeëindigen, kan Nuntius het abonnement met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.
7.4. Nuntius behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Nuntius of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beeëindigen tegen deze datum.
7.5. Een abonnement op een dienst van Nuntius kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de klant Nuntius hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.
7.6. Aan elk der partijen bestaat de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.7. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, is Nuntius gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Nuntius tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Nuntius verder toekomende rechten.
7.8. Nuntius is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Nuntius diensten te staken indien;
7.8.1. de klant aan Nuntius valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven;
7.8.2. de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
7.8.3. de klant in strijd handelt met artikel 5;
7.8.4. De leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren;
7.8.5. ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
7.8.6. de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
7.8.7. de ondermening van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
7.8.8. de klant niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen conform artikel 3
7.9. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door Nuntius buiten gebruik worden gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de diensten gebruik te maken.
7.10. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Nuntius de door de klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na negentig (90) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien Nuntius anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te beschikken. Nuntius behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.
7.11. Op grond van de wet kan de klant de overeenkomst met een opzegtermijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren. Let op, dit herroepingsrecht geldt niet voor;
7.11.1. domeinnamen
7.11.2. maatwerk webhosting op uw verzoek
7.11.3. VPS Hosting of DPS Hosting

8. Nuntius Domein-diensten
8.1. Nuntius verzorgt in opdracht van de klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant. Daarom treedt Nuntius alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd. Nuntius kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
8.2. In het geval de klant onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Nuntius zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien Nuntius verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domeinnaam, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.
8.3. Met betrekking tot domeinnaamregistratie komt de klant overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan Nuntius door te geven via het Klantenportaal.
8.4. De klant vrijwaart en houdt Nuntius schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Klant.
8.5. Nuntius is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Nuntius.
8.6. Nuntius heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
8.7. Domeinnamen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden de richtlijnen en voorwaarden van de individuele domeinextensies. Voor meer informatie zie ook: https://www.openprovider.nl/domeinregistratie/extensies-en-hun-voorwaarden/
8.8. De bovengenoemde voorwaarden zijn, net als de algemene voorwaarden van leveranciers van derden producten, bestanddeel van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Nuntius heeft geen invloed op de inhoud van de hierboven genoemde voorwaarden of verandering daarvan. Het valt dan ook aan te raden om deze regelmatig te raadplegen.

9. Derden diensten en producten
9.1. Nuntius is gerechtigd derden producten te leveren dan wel derden producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Nuntius is niet verantwoordelijk voor derden producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.2. Indien Nuntius derden producten levert aan de klant, dan zijn naast deze algemene voorwaarden van Nuntius tevens de algemene voorwaarden van de leverancier van de derden producten van toepassing op de overeenkomst.
9.3. Nuntius levert rechten op derden producten onder de voorwaarden als omschreven in de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier.
9.4. Algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten die in deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij Nuntius uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden van leverancier zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals Nuntius deze heeft ontvangen.
9.5. De algemene voorwaarden van Nuntius treden in rangorde boven de algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten, tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van Nuntius en de algemene voorwaarden van leverancier, kan Nuntius de desbetreffende strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

10. Beveiliging en privacy
10.1. De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Nuntius zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Nuntius. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Nuntius en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Nuntius hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd.
10.2. Nuntius onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Nuntius hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
10.3. Voorzover Nuntius middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet Nuntius dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de WBP voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Nuntius tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
10.4. Indien door de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de klant Nuntius tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP.
10.5. Nuntius legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

11. Overmacht
11.1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Nuntius niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niet- toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Nuntius zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
11.2. Nuntius heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nuntius haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nuntius opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nuntius niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

12. Slotbepalingen
12.1. Abonnees van de diensten van Nuntius dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.
12.2. Op elke overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de Klant en Nuntius is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nuntius is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de Nuntius.
12.3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
12.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Nuntius niet gebonden aan in de aanvaarding door de Klant voorkomende afwijkingen van de aanbieding van Nuntius.
12.5. Het is de Klant niet toegestaan enig recht uit een met Nuntius gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming.

 

Vragen?

Invalid Input
Vul de captcha in!